طرح شهید بابایی
-متقاضیان برگزاری رویداد، لازم است درخواست خود را با تکمیل صرفا کاربرگ الف،به معاونت آینده سازان، دبیرخانه رویدادهای رقابتی مسئله محور(طرح شهید بابایی) ارسال نمایند.
-در صورت اعلام نیاز از جانب بنیاد ملی نخبگان، کاربرگ ب بعد از تایید درخواست، تکمیل و ارسال گردد.

راهنمای تکمیل پیشنهاده برگزاری رویدادهای رقابتی مسئله‌محور (طرح شهید بابایی)

بنیاد ملی نخبگان

هدف از تدوین این دستورالعمل، ارائه چارچوبی یکپارچه جهت ارائه پیشنهاده برگزاری رویداد رقابتی مسئله محور و تسهیل فرایند بررسی و مقایسه طرحهای مختلف است. ضروری است طرح پیشنهادی، شامل موارد زیر باشد:

 

1.     کلیات رویداد:  در این بخش لازم است، برگزارکننده مسابقات، طرح کلی رویداد خود را با مشخص کردن موارد، توضیح دهد:

       تعریف دقیق صورت مسئله: صورت مسئله و حدود و ثغور آن باید طبق شیوه‌نامه برگزاری مسابقات مسئله‌محوردانشجویی، تنظیم و ارائه شود. دلایل تناسب مسئله با جامعه هدف مدنظر در شیوه‌نامه نیز باید ذکر گردد.

       تعیین صاحبان/ ذی‌نفعان مسئله: صاحبان یا ذی نفعان  مرتبط با مسئله باید به طور شفاف مطرح شوند. نحوه حضور یا حمایت ایشان از رویداد در این بخش باید بیان شود.

       مشخصات و تعداد شرکت‌کنندگان و تعداد دوره‌ها: در این بخش به بیان تخمین تعداد شرکت‌کنندگان از هر مقطع (کارشناسی و کارشناسی‌ارشد) و رشته تحصیلی مدنظر، تعداد دوره‌ها، زمان تقریبی شروع دوره، مدت زمان دوره و تعداد ظرفیت پذیرش در هر دوره از مسابقه، پرداخته می‌شود.

       نیازمندی‌های فیزیکی: در این بخش به بیان نیازمندی‌های فیزیکی مانند فضای مورد نیاز، تجهیزات و مانند آن پرداخته می‌شود. لازم است مکان برگزاری دوره‌های آموزشی و برگزاری رویداد پیش‌بینی ‌شود.

       حمایت‌های مورد نیاز: در این بخش حمایت‌های مورد نیاز از جانب بنیاد ملی نخبگان، اعم از مادی و معنوی به تفکیک آورده شود.

       نحوه تامین مالی: در این بخش هزینه‌های برگزاری طرح به تفکیک بیان شده و سهم هر یک از ارکان مسابقه (برگزارکننده، بنیاد، حامی، شرکت‌کنندگان، کارفرما/ صاحب مسئله) در پرداخت این هزینه‌ها تعیین می‌گردد. همچنین در این بخش مدل درآمدی برگزارکنندگان مسابقه نیز لازم است بیان گردد.

       برنامه زمان‌بندی اجرایی:  در این بخش، برنامه زمان‌بندی اجرایی مدنظر برگزار کننده بر اساس موارد قبلی، به صورت مشخص بیان می‌شود.

2.     برنامه‌های توانمندسازی، ‌آموزشی و تیم‌سازی: در این بخش به بیان سرفصل‌های دوره‌های توانمندسازی و آموزشی شرکت‌کنندگان، تعداد ساعات و جلسات اختصاص یافته به هر مبحث، زمان‌بندی آنها، منابع آموزشی مورد استفاده و اطلاعات کامل مربوط به مربیان دوره پرداخته شود:

       سرفصلهای آموزشی: در این بخش به بیان مباحثی که در دوره توانمندسازی آموزش داده خواهد شد پرداخته می‌شود. این مباحث می‌تواند به دو بخش مهارت‌های فنی و مهارت‌های نرم تقسیم بندی شود. منظور از مهارت‌های نرم، مهارت‌هایی همچون کار تیمی، توسعه فردی، تفکر انتقادی و حل مسئله، رزومه‌نویسی، توانایی مذاکره و مانند آن است. همچنین در این بخش تعداد ساعات و جلسات اختصاص یافته به هر مبحث، شیوه ارائه و برگزاری دوره آموزشی باید بیان شده و در صورت امکان منابع آموزشی مورد استفاده جهت ارائه هر مبحث نیز بهتر است مطرح شود.

       مربیگری: لازم است مربیان مورد نظر برای هر سرفصل آموزشی معرفی شده و زمینه تخصصی هر یک ذکر گردد.

       شیوه تیم‌سازی و تشکیل تیم‌های دانشجویی: در این بخش لازم است که شیوه و سازوکار مدنظر برگزارکننده مسابقات، برای تشکیل تیم‌های دانشجویی ارائه شود. ساز و کار حصول اطمینان نسبی از توانمندی تیم‌ها و تنوع آنان، از الزامات این بخش است.

 

3.     برنامه‌های ارزیابی و داوری: در این بخش، فرایندهای ارزیابی و داوری نتایج گروه‌های دانشجویی که به حل مسئله پرداخته اند، معرفی می‌شوند:

       نحوه ارزیابی: در این بخش، ساز وکارهای ارزیابی نتایج تیم‌های دانشجویی، معیارها و سنجه‌های ارزیابی آن (به لحاظ علمی، عملی، کسب و کار، ابعاد انسانی و...) و شیوه رده‌بندی و اعطای جایزه یا حمایت از تیم‌های برتر در هر رده برگزیده تعیین می‌گردد.

       کارگروه داوری: در این بخش لازم است تا تیم داوری مسابقه و سوابق ایشان ارائه شود. حضور نماینده/ نمایندگانی از سوی صاحبان/ذی‌نفعان مسئله، در کارگروه داوری می‌تواند زمینه‌ساز حمایت‌های بعدی مدنظر در بخش اقدامات پسینی مسابقه باشد.

4.     اقدامات و فعالیت‌های پسینی (آماده‌سازی برای حل واقعی مسئله): پس از برگزاری مسابقه و طی فرایندهای داوری علمی و عملی، یکی از بخش‌های مهم این مسابقات، فعالیت‌ها و اقداماتی است که باید پس از برگزاری مسابقه صورت پذیرد. از برگزارکننده انتظار می‌رود که در محورهای زیر شیوه تحقق این اقدامات را مشخص سازد:

       نحوه تعامل با صاحبان مسئله و حامیان: موضوعات مرتبط با حقوق مالکیت معنوی و نحوه تعامل و مذاکره با صاحبان/ذی نفعان مسئله پس از تعیین تیم‌های برتر، شیوه تحقق و اجرای راه‌حل(های) تیم‌های برتر برای حل مسئله مطرح در مسابقه لازم است تا مشخص شوند.

       آماده‌سازی تیم‌های برتر برای ورود عملی به حل مسئله (فعالیت‌های تکمیلی توانمندسازی و آموزشی): ممکن است تیم‌های برتر برای تحقق و اجرای راه‌حل‌های خود در حل مسئله پس از مسابقه، نیاز به اقداماتی برای توانمندسازی و آموزش بیشتر و مکمل داشته باشند؛ مطلوب آن است که برگزارکننده مسابقه در این بخش نیز ورود جدی داشته باشد و برنامه مدنظر خود را در این زمینه پیشنهاد دهد. 

5.     ‌‌سوابق و تجربیات کاری: درصورتی‌که برگزارکننده، پیش از این، سابقه‌ اجرا و برگزاری مسابقات یا رویدادهای مشابه را داشته است، لازم است تا توضیح مختصری در خصوص تجربه‌های پیشین ارائه دهد و یا رزومه کاری  خود را به پیوست ارسال نماید. 

 

به طور کلی اجزای اصلی تهیه پیشنهاده برگزاری رویداد رقابتی مسئله‌محور مطابق با شیوه نامه طرح شهید بابایی، از سوی برگزارکننده مسابقات مسئله‌محور، به صورت زیر است: